INCOTERMS

Els Incoterms són normes internacionals acceptades per tots els governs i per totes les parts involucrades en el transport internacional de mercaderies. Regulen les qüestions més comunes usades en el comerç internacional pel que fa al lliurament de mercaderies (transport, assegurança, tràmits duaners, càrrega i descàrrega, etc.) i tenen com a objectiu establir criteris definits sobre la distribució de les despeses i la transmissió dels riscos entre dues parts, compradora i venedora, en un contracte de compravenda internacional.

La Cambra de Comerç Internacional (CCI) és l'organisme responsable de la revisió i publicació dels Incoterms. La CCI és un organisme no governamental al servei del comerç mundial. Grups empresarials i econòmics amb interessos internacionals de més de 130 països en són membres. A més de 60 d'aquests països, hi ha Comitès nacionals que coordinen les activitats de la CCI als respectius territoris.

La CCI, segons manifesta la pròpia organització, representa la comunitat mundial d'empreses a nivell nacional i internacional, promou els intercanvis i les inversions mundials sobre la base d'una competència lliure i lleial, harmonitza les pràctiques comercials, proposa directrius als importadors i exportadors i aporta al món del comerç una sèrie de serveis i propostes de caire pràctic.

La CCI elabora les Regles i Usos Uniformes relatius als crèdits documentaris (RUU 500 o UCP 500), que els bancs i les empreses apliquen per finançar i per dur a terme milers de transaccions comercials internacionals cada any. Dins d'aquestes regles, hi trobem descrits els Incoterms. El text anglès original es considera la versió oficial dels Incoterms 2000, aprovada per la Comissió de les Nacions Unides per al dret comercial internacional (CNUDCI, UNCITRAL en anglès).

Actualment, hi ha 13 Incoterms, que són:

Grup E - Sortida:

EXW. Ex works / A peu de fàbrica: obliga el venedor a lliurar la mercaderia especificada en la seva fàbrica o en el seu magatzem, i estableix que, una vegada lliurada, queda feta la transmissió dels riscos i la posada a disposició.

Grup F - Transport principal no pagat:

FCA. Free Carrier / Franc a transportista: obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un lloc determinat, després d'haver passat els tràmits duaners per a l'exportació, de manera que queda a càrrec del transportista nomenat pel comprador. Indicat per a totes les modalitats de transport, ja sigui per aire, tren, carretera o en contenidor.

FAS. Free Alongside Ship / Franc a moll: obliga el venedor a lliurar la mercaderia al costat del vaixell i estableix que, a partir d'aquest moment, el comprador n'assumeix totes les despeses i riscos de pèrdua o dany. (Definició Termcat) Indicat només per al transport marítim.

FOB. Free On Board / Franc a vaixell: obliga el venedor a carregar la mercaderia en un vaixell i estableix que, una vegada carregada, queda feta la transmissió dels riscos i la posada a disposició. Indicat només per al transport marítim.

Grup C - Transport principal pagat:

CFR. Cost and Freight / Cost i noli: obliga el venedor a pagar el transport de la mercaderia i obtenir la llicència d'importació, però no a pagar una assegurança. Indicat només per al transport marítim.

CIF. Cost, Insurance and Freight / Cost, assegurança i noli: obliga el venedor a pagar el preu del transport i una assegurança per als riscos de la mercaderia durant el trajecte. Indicat només per al transport marítim.

CPT. Carriage Paid To / Ports pagats fins a: obliga el venedor a pagar el noli del transport de la mercaderia fins a la destinació convinguda. Equivalent al CRF per a les altres modalitats de transport.

CIP. Carriage and Insurance Paid to / Ports i assegurança pagats fins a: obliga el venedor a pagar el noli del transport de la mercaderia fins a la destinació convinguda i també a contractar una assegurança contra el risc de pèrdua o dany durant el transport. Equivalent al CIF per a les altres modalitats de transport.

Grup D - Arribada:

DAF. Delivered At Frontier / Lliurat a frontera: obliga el venedor a lliurar la mercaderia, un cop s'ha despatxat a la duana per a l'exportació, en un punt convingut de la frontera, entre les duanes.

DES. Delivered Ex Ship / Lliurat a vaixell: obliga el venedor a lliurar la mercaderia a bord del vaixell, en el port de destinació convingut, sense despatxar-la a la duana per a la importació. (Definició Termcat). Indicat només per al transport marítim.

DEQ. Delivered Ex Quay / Lliurat a moll: obliga el venedor a lliurar la mercaderia en el moll, en el port de destinació convingut, un cop l'ha despatxada a la duana per a la importació. Indicat per al transport marítim.

DDU. Delivered Duty Unpaid / Lliurat amb drets no pagats: obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un lloc convingut del país d'importació i a assumir totes les despeses i riscos per a transportar-la fins a aquell lloc, excloses les càrregues oficials exigibles a la importació.

DDP. Delivered Duty Paid / Lliurat amb drets pagats: obliga el venedor a lliurar la mercaderia en un lloc convingut del país d'importació i a assumir totes les despeses i riscos per a transportar-la fins a aquell lloc, incloses les càrregues oficials exigibles a la importació.

.